ติดต่อเรา แนะนำ ติชม

แนะนำ ติชม ร้องทุกข์

เยี่ยมญาติใกล้ชิดเรือนจำสีขาว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนที่ตั้งเรือนจำ

วารสารราชทัณฑ์

null

ฉบับ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"

null

ฉบับ "ราชทัณฑ์สร้างคนสู่สังคม"

null

ฉบับ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง"

โครงการอบรมผู้ค้ารายย่อย ในหัวข้อ "วิธีปฏิเสธคนให้เป็น"

โครงการอบรมผู้ค้ารายย่อย ในหัวข้อ "วิธีปฏิเสธคนให้เป็น" การให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธการใช้สารเสพติด และการถูกชักชวนไปในทางเสี่ยงหลังจากพ้นโทษแล้ว อาจทำให้เกิดการทำผิดซ้ำ โดยกิจกรรมมีการบรรยายถึงเหตุการณ์ที่ผู้ต้องขังเคยถูกชักชวน และยากที่จะปฏิเสธทำให้เกิดความลำบากใจ ทำให้ไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นๆ จึงมีวิธีการปฏิเสธอย่างเมาะสม และคิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากที่ร่วมทำกิจกรรมแล้วผลปรากฏว่าผู้ต้้องขังทั้งหมด ปฏิเสธการกระทำผิดซ้ำและไม่อยากกกลับเข้ามาในเรือนจำอีก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 16:01 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ลานกีฬาเรือนจำพิเศษมีนบุรี

ตามที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำลานกีฬา ทั้งนี้เพื่อให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตลอดจนญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังได้มีสถานที่พักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกกำลังกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

 

สืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์

ด้วยในวันที่ ๑๑ เมาษายน ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้รดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

ด้วยในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรีนำโดยนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมกับตัวแทนข้าราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ที่จัดขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสนี้ได้มีผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ทั้งปัจจุบันและในอดีตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 11:38 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการจัดลานกีฬาภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี

ด้วยเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำลานกีฬาภายในเรือนจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตลอดจนญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังได้มีสถานที่พักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด เนื่องจากปัจจุบันเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีผู้ต้องขังในการดูแลจำนวน ๔,๐๐๐ กว่าคน และมีญาติมาเยี่ยมวันละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน ดังนั้นการจัดทำสถานที่สำหรับพักผ่อนและคลายความเครียด ให้กับญาติที่มารอติดต่อเยี่่ยมผู้ต้องขังก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเครียดให้กับญาติได้ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในข้ันตอนการปรับพื้นผิวสถานที่จัดทำโครงการลานกีฬา หากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จเมื่อใด ทางเรือนจำพิเศษมีนบุรีจะนำภาพภาพให้ชมกันเพิ่มเติมนะครับ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 11:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝ่ายรักษาการณ์ เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดทำโครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร

ฝ่ายรักษาการณ์ เรือนจำพิเศษมีนรบุรี จัดทำโครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่ เจ้าหน้าที่เรือนจำ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๓ รุ่น การอบรมวิทยุสื่อสารมีความมุ่งหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฏหมายระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้วิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่  ว่าที่พันตรี กัณฑสิทธ์   ลิขิตกุล หัวหน้างานรักษาการณ์เป็นผู้เขียนโครงการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกฏหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการใช้วิทยุสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการปฏิบัติธรรม ปฏิวัติพฤติกรรมให้กลับตนเป็นพลเมืองดีสู่สังคม

เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดอบรมผู้ต้องขังในหัวข้อ โครงการปฏิบัติธรรม ปฏิวัติพฤติกรรมให้กลับตนเป็นพลเมืองดีสู่สังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระอาจารย์สายฝน   บัณฑิโต มูลนิธิค้ำพูลสุข ในกิจกรรมมีวัตุถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดความคิดดีทำดีฝึกตั้งสมาธิและให้เข้าใจถึงหลักของพุธศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี

อ่านเพิ่มเติม...

 
ป้ายโฆษณา
ผู้บริหาร

 

นายนิมิต ทัพวนานต์

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้ต้องขัง

ข้อมูลวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

ผู้ต้องขังชาย ๓,๘๓๐ คน

ผู้ต้องขังหญิง ๗๑๑ คน

รวม ๔,๕๔๑ คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๒๔๐ คน

รวมยอดทั้งหมด ๔,๗๘๑

ใครกำลังดูอยู่
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บไซท์เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นอย่างไร?