โรงเรียน ฝึกอาชีพกทม (ดด 1)

วิทยากรสอนหลักสูตร คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้, คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการอาชีพ, พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ทและการสร้างเว็บไซท์